Технологія традиційного навчання

Визначальними ознаками традиційної класно-урочної технології є:
учні приблизно одного віку та рівня підготовки складають клас, який зберігає в основному постійний склад на весь період шкільного навчання;
клас працює за єдиним річним планом і програмою відповідно до розкладу. Внаслідок цього діти повинні приходити в школу в одну і ту саму пору року і в заздалегідь визначені години дня;
основною одиницею навчання є урок;
урок, як правило, присвячений одному навчальному предмету, темі, внаслідок чого учні класу працюють над одним і тим же матеріалом;
роботою учнів на уроці керує вчитель: він оцінює результати навчання з основного предмета, рівень навченості кожного учня окремо і наприкінці року приймає рішення про переведення учнів до наступного класу;
навчальні книги (підручники) використовуються, в основному, для домашньої роботи.

Навчальний рік, навчальний день, розклад уроків, навчальні канікули, перерви між уроками – атрибути класно-урочної системи.

Цілі і завдання традиційного навчання:
формування системи знань, оволодіння основами наук;
формування основ наукового світогляду;
всебічний і гармонійний розвиток кожного учня.

Особливості методики

Традиційна технологія є насамперед авторитарною педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім життям учня, з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості.

Авторитаризм процесу навчання проявляється в:
регламентації діяльності, примусовості навчальних процедур;
централізації контролю;
орієнтації на середнього учня.

Позиція учня: учень – підпорядкований об’єкт навчальних впливів.
Позиція вчителя: вчитель – командир, єдина ініціативна особа.

Методи засвоєння знань грунтуються на:
повідомленні готових знань;
навчання за зразком;
індуктивної логіки від окремого до загального;
механічної пам’яті;
вербальному викладі;
репродуктивному відтворенні.

Головні методи навчання, які лежать в основі цієї технології – пояснення в поєднанні з наочністю; провідні види діяльності учнів – слухання і запам’ятовування; головна вимога і головний критерій ефективності – безпомилкове відтворення вивченого.

Концептуальні положення (принципи педагогіки)
(за Я.А.Коменським):
науковість;
доцільність;
послідовність і систематичність;
доступність;
міцність;
свідомість і активність;
наочність;
зв’язок теорії з практикою;
облік вікових особливостей.

Для цієї технології найбільш характерними є уроки формування нових знань, умінь, навичок та комбіновані уроки.