«Погоджено»

В.о. начальника  відділу освіти

Залізничного району  УО ДГП

Львівської міської ради

Синицька Г.Я.

 

«Затверджено»

Директор Львівського художнього ліцею при ЛНАМ                       

Малик О.С.

Голова ради                         

Кровицька-Тиха Х.Ю.

(прот.№ 2 від 05.04.2017)

 

 

 

Правила

приймання на навчання

у Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв

 

Ці правила розроблені на підставі наказу МОН №389 від 19.06.2003р. "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)"

 

1. Загальні положення

 

1.1.Приймання дітей (учнів, вихованців) до Львівського художнього ліцею при Львівській національній академії мистецтв здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.3.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1.Конкурс проводиться згідно графіка, затвердженого директором ліцею та погодженим головою ради ліцею.

2.2. На конкурс подається 5 творчих робіт формату а-3, а-4, оформлені в паспарту (рисунок, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво).

2.3.За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5.конкурсні випробування з предметів загальноосвітнього циклу не проводяться.

2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу. Крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.8. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей встановлено особливі (пільгові) умови конкурсу.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 8 класу ліцею, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі захисту творчих  з живопису, рисунку, декоративно-ужиткового мистецтва.

3.2. Проводиться співбесіда, яка передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини,  та наявності творчого потенціалу.

3.3. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.4. Результати конкурсного випробування оголошуються в той самий день. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

3.5. Учасники художніх міжнародних олімпіад, конкурсів, олімпіад, поточного року звільняються від конкурсного випробування.

3.6. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею.

3.7. Діти (учні, вихованці), які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Діти (учні, вихованці), які зараховані до ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцею, колегіуму, спеціалізованої школи (школи-інтернату) за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.