ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ УРОКУ Й ПІДГОТОВКИ ДО НЬОГО ВЧИТЕЛЯ


▪ Розробка системи уроків за темою або розділом.
▪ Визначення освітньо-розвивально-виховних завдань уроку на основі програми, методичних посібників, шкільного підручника й додаткової літератури.
▪ Добирання оптимального змісту матеріалу уроку, розчленування його на низку опорних знань, їх дидактична обробка.
▪ Визначення головного матеріалу, який учень повинен зрозуміти і запам’ятати на уроці.
▪ Формулювання навчальних завдань уроку.
▪ Розробка структури уроку, визначення його типу й найдоцільніших методів і прийомів навчання на ньому.
▪ Знаходження зв’язків під час вивчення нового матеріалу з іншими предметами й використання цих зв’язків під час вивчення нового матеріалу і під час формування нових знань та умінь учнів.
▪ Планування всіх дій учителя й учнів на всіх етапах уроку, і насамперед, – під час застосування їх у нестандартних ситуаціях.
▪ Добирання дидактичних засобів уроку (кінофільмів, картин, плакатів, карток, схем, допоміжної літератури тощо).
▪ Перевірка обладнання й технічних засобів навчання.
▪ Планування записів і замальовок на дошці вчителем і виконання аналогічної роботи учнями на дошці і у зошитах.
▪ Передбачання обсягу й форм самостійної роботи учнів на уроці та її спрямованості на розвиток їх самостійності.
▪ Удосконалення форм і прийомів закріплення отриманих знань і набутих вмінь на уроці та вдома, прийомів узагальнення й систематизації знань.
▪ Складання списку учнів, знання й уміння яких перевірятимуться відповідними формами й методами з урахуванням рівнів їх сформованості; визначення змісту, обсягу і форм домашнього завдання, продумування методики домашнього завдання.
▪ Продумування форм підбиття підсумків уроку
▪ Планування позакласної роботи із запропонованої теми.
▪ Запис плану й ходу уроку відповідно до вимог.