ЗАКОН  УКРАЇНИ
Про загальну середню освіту  
 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )
  Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти

     1. Громадянам України  незалежно  від  раси,  кольору  шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального походження,  майнового стану, місця проживання, мовних або   інших   ознак  забезпечується  доступність  і  безоплатність здобуття  повної  загальної  середньої  освіти   у   державних   і комунальних навчальних закладах. 
     2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах. 
     3. Здобуття повної загальної середньої  освіти  у  навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати  вимогам  Державного  стандарту  загальної   середньої освіти. 
     4. Іноземці  та  особи  без  громадянства,  які перебувають в Україні на законних підставах,  здобувають повну загальну  середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.
     5. Відповідальність  за  здобуття  повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків,  а дітьми,  позбавленими батьківського  піклування,  -  на  осіб,  які  їх  замінюють,  або навчальні заклади, де вони виховуються.
  

 Кодекс про шлюб та сім'ю України

    ("Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у
        частині,   що   не  суперечить Сімейному Кодексу, до
        прийняття спеціального закону на  підставі Сімейного
        Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 
10.01.2002, ВВР,
        2002, N 21-22, ст.135 ) 
 
С т а т т я 61. Права і обов'язки батьків по вихованню дітей
     Батьки мають  право  і  зобов'язані  виховувати  своїх дітей, піклуватися  про  їх  здоров'я,  фізичний,  духовний  і  моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці.        Батьківські права не можуть здійснюватися  в суперечності  з інтересами дітей.
     При неналежному  виконанні  батьками (одним з них) обов'язків по вихованню або при зловживанні батьківськими правами діти вправі звернутися  за захистом своїх прав та інтересів до органів опіки і піклування.

( Стаття 61 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12від 28.01.91, Законом N 2488-12від 23.06.92 ) 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 184.   Невиконання батьками або особами,  що їх  замінюють, обов'язків щодо виховання дітей 

     Ухилення батьків або осіб, які їх  замінюють,  від  виконання передбачених  законодавством    обов'язків    щодо    забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей -     тягне за собою попередження або накладення штрафу від  одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після  накладення адміністративного стягнення, -     тягнуть за собою  накладення  штрафу  від  двох  до  чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Вчинення  неповнолітніми   віком   від    чотирнадцяти    до шістнадцяти  років  правопорушення,  відповідальність    за    яке передбачено цим Кодексом, -     тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які  їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів  доходів громадян.     Вчинення неповнолітніми діянь,  що  містять  ознаки  злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом  України ( 2001-05, 2002-05), якщо вони не досягли віку,  з  якого  настає
кримінальна відповідальність, -     тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб,  що  їх
замінюють, від  десяти  до  двадцяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян.

( Стаття  184 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11від 29.05.85, N 4452-11від 21.08.87;  Законами  N  244/94-ВР  від 15.11.94, N 55/97-ВРвід 07.02.97 )